Categoriearchief: Persbericht

Goudse en Congolese kinderen tekenen voor elkaar


Twee groepen van de Prinses Julianaschool in Gouda hebben meegedaan aan een kleurplaatactie van Stichting Op Gelijke Voet uit Reeuwijk. In februari maakten de Goudse schoolkinderen een tekening voor kinderen met een orthopedische beperking in Congo-Brazzaville. Deze tekeningen zijn in mei met een medische equipe van de stichting meegenomen naar het Afrikaanse land en daar uitgedeeld aan jonge patiëntjes in het ziekenhuis. Op hun beurt maakten zij weer een tekening voor de kinderen in Gouda. Deze week zijn die gepresenteerd op de Julianaschool. En zo was een unieke cirkel rond.

Over het werk van Op Gelijke Voet mocht voorzitter Leendert Struijs in februari een presentatie geven op de Julianaschool. Hij vertelde over het grote aantal kinderen met verwaarloosde klompvoetjes, extreme X- en O-benen en andere afwijkingen aan de ledematen in Congo-Brazzaville. In opdracht van Stichting Op Gelijke Voet reist tweemaal per jaar een orthopedische equipe naar het Afrikaanse land (grenzend aan het veel grotere Democratische Republiek Congo) om in een korte periode een groot aantal kinderen te behandelen. De leerlingen van Julianaschool luisterden geboeid en stelden heel wat vragen. Aan het slot kregen ze een kleurplaat uitgereikt om hierop een ‘kunstwerk’ te maken voor de Congolese kinderen uit het zorgprogramma.

Stichting Op Gelijke Voet is al ruim veertig jaar actief in Congo-Brazzaville. Vanaf 2012 richt ze zich vooral op orthopedische behandelingen, waarin het land zelf niet kan voorzien. De stichting stuurt ook neurologische equipes uit. Deze houden zich bezig met de behandeling van kinderen met neurologische schade, zogenoemde cerebrale parese (CP). De neuro-equipes geven training aan lokale behandelaars en zetten zo een zorgvoorziening op poten. Voor CP-kinderen bestond tot voor kort geen enkele medische aandacht in het Afrikaanse land.

Leendert Struijs Prijs

Reeuwijker geëerd voor zijn inzet voor het kind met beperkingen in Congo-Brazzaville

Instelling van de Leendert Struijs Prijs

De nieuw ingestelde Afrikaanse prijs voor Revalidatie, zal de naam dragen van de Reeuwijker Leendert Struijs. De ‘Leendert Struijs Afrikaanse Prijs voor Revalidatie’ zal jaarlijks worden toegekend aan een persoon die zich heeft ingezet voor het welzijn van Afrikaanse kinderen met beperkingen. De prijs zal door Leendert Struijs te Brazzaville worden uitgereikt op de Afrikaanse Dag voor het Gehandicapte Kind, 3 december. Zo heeft de verantwoordelijke Association Handicap Afrique bekend gemaakt.

Leendert Struijs is voormalig eigenaar-directeur van kinderschoenenmerk Piedro. Al meer dan twintig  jaar zet hij zich samen met zijn vrouw Getty Datema en vele andere vrijwilligers in voor kinderen met fysieke en geestelijke beperkingen in Congo-Brazzaville. Leendert heeft hiermee het werk van zijn vader Willem Struijs (1914-1999) voortgezet.

Stichting Op Gelijke Voet is ruim veertig jaar geleden ontstaan als een particulier initiatief voor hulp aan kinderen die leden aan de gevolgen van polio in Congo-Brazzaville. In het eerste decennium van deze eeuw werd de zorghulp gericht op kinderen met allerlei vormen van orthopedische beperkingen. Vanaf 2012 worden tweemaal per jaar chirurgische equipes uitgezonden die in lokale ziekenhuizen orthopedische operaties verrichten. Sinds drie jaar heeft Stichting Op Gelijke Voet er een nieuw zorgterrein bijgenomen: zorg voor kinderen met hersenbeschadiging, cerebrale parase (CP). De hersenbeschadiging treedt veelal op bij hun geboorte en leidt tot motorische, visuele en geestelijke beperkingen.

Binnen Congo-Brazzaville bestond voor CP-kinderen nagenoeg geen zorg. Door het initiatief van Stichting Op Gelijke Voet komt daar langzaam verbetering in. De doelstelling is vooral lokale (assistent-)fysio- en ergotherapeuten op te leiden. Hun taak is het dan om de ouders van CP-kinderen verzorgingstechnieken te leren, aangezien het vooral aankomt op de dagelijkse zorg.

Er zijn in het land ook bewonderenswaardige particuliere initiatieven te vinden, zoals dat van André Kabi. In 1993 richtte hij het Centre Médico Psychopédagogique op, kortweg Medipsyp. In dit centrum begon Kabi (meervoudig) gehandicapte kinderen op te vangen en hun basaal onderwijs te geven. Tegenwoordig is hij ook directeur van de Association Handicap Afrique. En deze organisatie, waarmee Stichting Op Gelijke Voet samenwerkt, heeft nu dus, met een subsidie van de Europese Unie. de Leendert Struijs Afrikaanse Prijs voor Revalidatie ingesteld.

In zijn motivatie schrijft Kabi: “In termen van zorg aan CP-kinderen in Congo, hebben wij (…) veel bewondering voor één man. Hij is Nederlander en voorzitter van Stichting Op Gelijke Voet (SOGV). Iedere zes maanden zendt hij een equipe van Nederlandse vakkundige vrijwilligers voor ondersteuning van CP-kinderen in Congo. Dat brengt een grote verbetering voor deze zware zorg. Het betekent zelfs dat schrijfcomputers voor kinderen die niet spreken kunnen en aangepaste stoelen aan andersoortige kinderen worden gegeven.”

Zeer bloemrijk, volgens de Afrikaanse gewoonte, luidt het vervolg: “De naam van deze weldoener is Leendert Struijs. We hebben besloten hem te huldigen voor zijn activiteiten en zijn naam in letters van goud te graveren in het marmer van de revalidatie-gedenksteen in Congo. Wij hopen op zijn toestemming, omdat de prijs voortaan zijn vermaarde naam zal dragen, en om hem alle eer te geven voor zijn werk ten behoeve van deze kinderen, die in Congo zo vaak slachtoffers van vooroordelen en van kindermoord zijn. Wij willen, met hem, leven met het motte van het Centre Medipsyp dat zegt: Het beste van je zelf aan de ander te geven, helpt je om je zelf te zijn.

Leendert Struijs is zeer vereerd naamgever van deze Afrikaanse prijs te zijn, die hij graag voor de eerste maal zelf gaat uitreiken in Brazzaville.

Contract gesloten met Congolese overheid

Persbericht                                                                                                 Reeuwijk, 03-01-2017

Reeuwijkse sluit namens Stichting Op Gelijke Voet zorgverleningscontract met Congolese ministers

Marie-Françoise van der Does uit Reeuwijk reisde recentelijk naar Congo-Brazzaville om als bestuurslid van Stichting Op Gelijke Voet een samenwerkingscontract te sluiten met de Congolese overheid.

Stichting Op Gelijke Voet is al sinds 1977 actief in het Afrikaanse land. Aanvankelijk waren de activiteiten gericht op poliopatiënten. Sinds 2009 worden vooral orthopedische operaties uitgevoerd. Ook in 2016 hebben onze chirurgen en fysiotherapeuten Congo-Brazzaville tweemaal bezocht en vele operaties bij kinderen kunnen uitvoeren.

Stichting Op gelijke Voet werkt al vele jaren goed samen met de Congolese overheid. Onlangs is de samenwerking nog geïntensiveerd. De stichting heeft de doelstelling neergelegd om haar werkzaamheden in tien jaar af te bouwen en over te dragen aan Congolese medici en paramedici.

Dit operatie- en opleidingstraject vergt grote investeringen. Temeer omdat we de hulp uitbreiden met het laten volgen van een schoolopleiding en het helpen vinden van passend werk voor de geopereerde kinderen. Op deze manier wordt hun maatschappelijke zelfredzaamheid een stuk groter.

Bestuurslid Marie-Françoise van der Does uit Reeuwijk bezocht hoofdstad Brazzaville om over dit traject afspraken te maken met de Congolese minister van gezondheid mevrouw Jacqueline Lydia Mikolo en de minister van sociale zaken mevrouw Antoinette Dinga-Dzondo.

Onder grote belangstelling van de Congolese pers en televisie werd het contract ondertekend.

Vastgelegd is de kostenverdeling van de zorg voor zuigelingen en kinderen met verworven of aangeboren afwijkingen aan het bewegingsapparaat (gewrichten, botten, spieren en pezen). Stichting Op Gelijke Voet neemt de reis- en verblijfskosten van de uitgezonden equipes voor haar rekening, alsmede de kosten voor operaties, ziekenhuisverblijf, fysiotherapie en medicamenten. De kosten die de Congolese overheid draagt hebben vooral betrekking op het opleidingstraject.

De handtekening die de Reeuwijkse Marie-Françoise van der Does heeft gezet, betekent dat Stichting Op gelijke Voet weer vele malen een medische equipe naar Congo-Brazzaville zal gaan uitzenden. Ook in dit nieuwe jaar 2017 zal dat het geval zijn.

“Met onze westerse mogelijkheden en middelen kunnen we een groot verschil maken voor kinderen met een beperking daar”, zegt ze. “We gaan hiermee door totdat het land deze zorg zelf kan bieden.”

Op Gelijke Voet ruim 30 jaar actief in Congo-Brazzaville

Persbericht
Reeuwijk, 20 januari 2016

‘Kinderen met een beperking een betere toekomst bieden’

Afgelopen november-december was weer een medische equipe van Stichting Op Gelijke Voet (SOGV) actief in Congo-Brazzaville. Twee fysiotherapeuten in de equipe hielden zich bezig met het beoordelen en behandelen van zo’n 133 kinderen met ernstige neurologische beperkingen in centra in de steden Pointe-Noire en Brazzaville, wat heel veel tijd gekost heeft. Vooral veel tijd is gestoken in het bezoeken van verschillende behandelcentra in het land om verbeteringen in de behandelingsmethoden aan te reiken aan de Congolese zorgverleners. Voorzitter Leendert Struijs nam onder meer de stand van zaken op bij de uitbreiding van een vele jaren geleden door de stichting gebouwd centrum voor de fabricage van orthopedische hulpmiddelen en schoenen in Brazzaville. Wensen en resultaten kon hij bespreken met de Congolese minister mevrouw Emilienne Raoul.

Voor maart en mei 2016 bereiden zich opnieuw twee medische equipes voor om in opdracht van Op Gelijke Voet af te reizen naar Congo-Brazzaville. Het betreft hier orthopedische missies waaraan orthopedisch chirurgen deelnemen. Zowel de komende orthopedische missies als de neurologische missie die vlak voor kerstmis plaatsvond, hebben nu nog als hoofddoel: kennisoverdracht aan Congolese zorgverleners. Daartoe voegen Congolese zorgverleners zich bij de equipes. Doel is dat zij de medische zorg aan de doelgroep straks zelfstandig kunnen voortzetten.

Vanaf 2012 zijn jaarlijks een of twee medische equipes in opdracht van Stichting Op Gelijke Voet in het kleine Afrikaanse land werkzaam. Tot aan het begin van deze eeuw zette de stichting zich in voor kinderen die leden aan de gevolgen van polio. Nu deze ziekte gelukkig vrijwel onder controle is, richt de stichting zich in op de zorg voor de vele kinderen die te maken hebben met lichamelijke beperkingen van orthopedische of neurologische aard.

Orthopedische beperkingen zijn in veel gevallen klompvoetjes. Klompvoetjes komen in Afrika acht keer meer voor dan in Europa. Maar ook andere beperkingen van orthopedische aard worden behandeld. Kinderen met neurologische beperkingen, de tweede doelgroep van SOGV, zijn veelal getroffen door een hersenbeschadiging. Een hersenbeschadiging is soms een gevolg van problemen tijdens de geboorte, soms een gevolg van hersenvliesontsteking. Sommige kinderen hebben langere tijd in coma gelegen, bijvoorbeeld ten gevolge van malaria.
Het ontbreken van adequate medische zorg betekent dat baby´s die geboren worden met een klompvoetje of andere afwijking aan de ledematen, opgroeien met een ernstige beperking van hun bewegingsvrijheid. Terwijl dat bij een juiste en vroegtijdige behandeling niet, of niet in die mate, nodig is.

Van orthopedische equipes maken orthopedisch chirurgen, operatieassistenten, gipsmeesters en fysiotherapeuten deel uit. Tot de neurologische equipes behoren revalidatieartsen, kinderfysiotherapeuten en ergotherapeuten. Allen verlenen hun medewerking onbezoldigd.

“Ruim dertig jaar is onze stichting actief in het kleine land Congo-Brazzaville. Al die jaren is het gelukt de benodigde gelden bijeen te brengen”, schrijft voorzitter Leendert Struijs in zijn nieuwjaarsbrief. “Particulieren, bedrijven en stichtingen hebben vertrouwen in ons gesteld en dat met financiële bijdragen doen blijken. Wij zijn al die tijd ook in staat geweest de noodzakelijke vrijwilligers te vinden voor de medische equipes die we uitzonden, zoals artsen, operatieassistenten, fysiotherapeuten en gipsmeesters. Keer op keer stelden zij zich volledig belangeloos beschikbaar om in Afrika kinderen met een beperking een betere toekomst te bieden.”

Schoenfabrikant Willem Struijs
Stichting Op Gelijke Voet is begonnen als een particulier initiatief van Willem Struijs (1914-1999), fabrikant van kinderschoenen van het bekende merk Piedro. Zijn vrouw Bertha werd tweemaal getroffen door polio, resulterend in neurologische schade. Door verschillende orthopedische operaties kreeg ze haar mobiliteit gedeeltelijk terug. Op haar aandringen ging Willem Struijs zich actief inzetten voor kinderen en jongeren die kampten met de gevolgen van polio in een land waar daarvoor nagenoeg geen medische zorg bestond, Congo-Brazzaville.

Het hulpproject richtte zich op het terugwinnen van mobiliteit van patiëntjes door hulpmiddelen, zoals loopbeugels, driewielers en aangepast schoeisel. Samen met de schoentechnicus en -winkelier Meüs van der Poel ontwikkelde Struijs de zogenoemde Kongo-sandaal, die in grote aantallen naar het Afrikaanse land werden verzonden. Later voegde zich de revalidatiearts Pim Mulder bij het tweetal en werd het een medisch-technisch project. Dat dit initiatief kon uitgroeien tot de kleinschalige maar solide hulporganisatie Stichting Op Gelijke Voet zegt veel over de gedrevenheid van de toenmalige en huidige bestuursleden en medewerkers.

Kennis overdragen
Het overdragen van kennis en kunde aan lokale zorgverleners en het creëren van goede lokale voorzieningen is het primaire doel geworden van het hulpproject in Congo-Brazzaville. Zodoende wil Stichting Op Gelijke Voet zich op een termijn van tien jaar overbodig maken in het land. Om goed georganiseerde en structurele zorg voor de doelgroep achter te laten, is de stichting in gesprek met de Congolese minister mevrouw Raoul.

Kinderactie
Het uitzenden van de equipes en de uitbreiding van het orthopedisch centrum vergen in 2016 het uiterste van de financiën van de stichting. Het streven is de financiële middelen te verruimen. In dat kader wil de stichting haar naamsbekendheid in de regio Groene Hart vergroten en meer donateurs gaan aantrekken. Via een Kinderactie op scholen dit najaar wordt het werk van Stichting Op Gelijke Voet onder de aandacht gebracht van basisschoolkinderen en hun ouders.

==============================================================

Equipe op bezoek in Centre des Polios Caretas in Pointe-Noire

Equipe op bezoek in Centre des Polios Caretas in Pointe-Noire

Bijschrift foto: Bezoek van de SOGV-equipe aan Centre des Polios Caritas in Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Tussen de medewerkers: vanaf links fysiotherapeut Toon Valks, secretaris Getty Struijs, fysiotherapeut Sjoukje Wethmar en voorzitter Leendert Struijs (foto SOGV)

Meer achtergrondinformatie vindt u op de website https://www.sogv.net.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met pr-medewerker Kees Hagendijk: 06-27143690 / info@sogv.net, of met voorzitter Leendert Struijs: 06-53699796 / voorzitter@sogv.net. Een interview met de voorzitter zouden wij zeer op prijs stellen.

Stichting Op Gelijke Voet
Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk

>het persbericht is ook te downloaden als docx. Evenals de foto in hoge resolutie.

Persbericht nov. 2012

.

Geslaagde start medisch project in Congo-Brazzaville

41 Congolese kinderen geopereerd

Na een voorbereiding van 2 jaar is voor Stichting Op gelijke Voet uit Reeuwijk een belangrijke nieuwe fase ingegaan in de hulpverlening in Congo-Brazzaville. Een medisch team heeft in het ziekenhuis van de stad Dolisie 41 kinderen met een orthopedische afwijking geopereerd. Hierdoor is de bewegingsvrijheid van de kinderen aanmerkelijk toegenomen. In februari 2013 vertrekt een tweede team naar het Centraal-Afrikaanse land om opnieuw kinderen te opereren.

Het team onder leiding van orthopedisch chirurg dr. Jan Bos keerde op 28 september in Nederland terug van de korte maar intensieve missie in Congo-Brazzaville. In het Hôpital Générale van Dolisie zijn in krap twee weken tijd 140 kinderen met een orthopedische afwijking onderzocht. Van hen konden er 41 worden geopereerd.

Naast Jan Bos bestond het medische team uit orthopedisch chirurg dr. Ton Schlösser, OK-assistent Marjo ten Kate en kinderfysiotherapeut Letty Hartog. Voor hun komst was er 500 kilogram aan orthopedisch instrumentarium, gereedschappen, verbanden, gips, medicijnen en anesthesiematerialen naar Brazzaville verzonden. Bij hun werk kreeg het team assistentie van een operatieploeg uit hoofdstad Brazzaville onder leiding van dr. Emmanuel Koutaba.

De twee Nederlandse chirurgen zijn lid van de Werkgroep Orthopaedie Overzee (WOO). Dit is een afdeling van de Nederlandse Orthopeadische Vereniging (NOV). Met de werkgroep is Stichting Op Gelijke Voet een samenwerkingsverband voor de duur van voorlopig vijf jaar aangegaan.

Botten opereren

De geopereerde kinderen waren tussen de 1 en 16 jaar. In veel gevallen ging het om klompvoeten. Bij de jongste kinderen konden de chirurgen Bos en Schlösser de ingreep volstaan met het verlengen van de pezen en het losmaken van gewrichtskapsels. Bij de oudere kinderen moesten de chirurgen de botten opereren, onder andere het geheel of gedeeltelijk verwijderen van voetwortelbeentjes. Ook operaties aan andere orthopedische aandoeningen, zoals ernstige O- of X-benen, zijn door het team met succes verricht.

‘Dit is uniek’

Tegelijk met het medisch team bezochten voorzitter Leendert Struijs en projectleider Evert de Jong van Stichting Op Gelijke Voet Dolisie. Met de minister van Sociale Zaken van Congo-Brazzaville, mevrouw Emilienne Raoul, is voor dit project een overeenkomst – een partenaire – gesloten. Voor Leendert Struijs en Evert de Jong en alle andere medewerkers van Stichting Op Gelijke Voet is een droom werkelijkheid geworden. Aan het operatieproject in Dolisie is twee jaar voorbereiding voorafgegaan. ‘We zijn een relatief kleine stichting’, zegt projectleider Evert de Jong, ‘en dan in twee jaar tijd is daar opeens het feit: 41 kinderen geopereerd! Dit is uniek!’

Voorzitter Leendert Struijs legt uit welke belangrijke verandering in de hulpverlening door de stichting tot stand is gekomen: ‘Tot nu toe konden we kinderen met orthopedische afwijkingen alleen helpen met prothesen, driewielers en andere hulpmiddelen. Door een operatie en de benodigde nazorg breng je patiënten echt op een hoger gezondheidsniveau. Dit maakt een wezenlijk verschil.’

Het project in Dolisie loopt vijf jaar, waarbij twee keer per jaar een operatiemissie wordt ondernomen door een medisch team uit Nederland. Wanneer de balans na vijf jaar positief is, kan het project nog eens met vijf jaar worden verlengd.

In samenhang met het operatieproject financiert Stichting Op Gelijke Voet de opleiding van twee Congolese studenten tot orthopedisch schoenmaker. Zij zullen begin 2014 aan de slag gaan in het dan grondig verbouwde Willem Struijs Centrum in hoofdstad Brazzaville.

Voor meer informatie over de stichting en het project? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Persbericht mei 2012

Nieuwe samenwerking van Reeuwijkse Stichting maakt operaties bij kinderen in Congo-Brazzaville mogelijk

De stichting ‘Op Gelijke Voet’ uit Reeuwijk, die al sinds 1978 hulp verleent aan kinderen met een fysieke beperking in Congo-Brazzaville, heeft een samenwerkingsverband gesloten met Stichting en Werkgroep Orthopedie Overzee. Deze laatste stelt orthopedische chirurgen ter beschikking om de (polio)patiëntjes gratis te gaan opereren in het ziekenhuis van Dolisie.

Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. Stichting Op Gelijke Voet ziet de operaties als hoogtepunt van alle inspanningen om kinderen die als gevolg van polio of om een andere reden een fysieke beperking hebben, te helpen om zich weer ‘gewoon’ voort te bewegen. Andere recente projecten van de stichting zijn de opleiding van twee orthopedische schoentechnici in Togo, de inrichting van een orthopedische schoenmakerij, het inrichten van een werkplaats waar orthesen en prothesen worden gemaakt en een werkplaats waarin driewielers worden samengesteld uit oude fietsen. Het uitzenden van een Nederlands medisch equipe met paramedici naar Congo en het verzenden van orthopedisch schoeisel gebeurt sinds 1978 op regelmatige basis.

Afgelopen maand heeft een lid van het bestuur van Stichting Op Gelijke Voet met twee orthopedisch chirurgen van de werkgroep een oriëntatiebezoek gebracht aan het Centrale Ziekenhuis van Dolisie. Toen werd geconstateerd dat het ziekenhuis een heel positieve uitstraling heeft, maar het ontbreekt er nog aan de medische instrumenten. De benodigde instrumenten zullen binnenkort worden aangekocht en verzonden naar Congo-Brazzaville.

Er is besloten om in september van dit jaar te beginnen met de operaties. In 14 dagen zullen ongeveer 40 kinderen in de leeftijd tot 16 jaar worden geopereerd. Dit project brengt een enorme verandering in het leven en in de toekomst van kinderen en hun ouders, die tot nu toe kansarm waren.

Het ligt in de bedoeling dat er minstens twee keer per jaar een missie naar Congo-Brazzaville gaat. In eerste instantie voor een periode van 5 jaar.

De coördinatie van de activiteiten ter plaatse ligt in handen van de zusterstichting ‘Fondation Sur Un Pied d’Égalité’. Beide stichtingen weten zich gesteund door het Ministerie van Sociale Zaken, Familie en Gehandicapten in Congo, dat ook een financiële bijdrage levert, naast de sponsors en donateurs in Nederland.

Bestuurslid gezocht

Door deze samenwerking zal aanzienlijk meer werk moeten worden verzet, zoals het begeleiden van het operatieproject. In het bestuur van Stichting Op Gelijke Voet is daarom ruimte voor één of meer vrijwilligers die zich het lot aantrekken van jonge kinderen in Congo-Brazzaville en de Franse taal machtig zijn.

Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of een interview kunt u contact opnemen met Evert de Jong, telefoon 0182-393212 of 06-55 162832

E-mail: evert@encore-international.nl