2011 – Jaarverslag

U kunt het jaarverslag ook downloaden als PDF: Jaarverslag 2011

 

Statutair gevestigd Jan van der Heijdenstraat 18-20

2665 JA Bleiswijk

KvK Haaglanden nummer: 41128548

Feitelijk gevestigd: Pijlkruidlaan 5, 2811 CM Reeuwijk

Jaarverslag 2011

 Jaarverslag 2011

 

 

 

De stichting ‘Op Gelijke Voet’ heeft als doel:

Hulp bieden aan kinderen met een mobiele beperking tot en met 16 jaar, door middel van:

 • Het uitzenden van equipes met medische – en technische specialisten
 • Het laten verrichten van correctieve operaties
 • Toezien op nazorg, zorg dragen voor fysio- en ergotherapie voor kinderen
 • Het verstrekken van orthopedisch schoeisel, orthesen, prothesen en tricycles (driewielers)
 • Het begeleiden van lokale specialisten
 • Het inrichten van instrumentenmakerijen, orthopedische werkplaatsen en oefencentra voor fysiotherapie
 • Het toeleveren van machines, gereedschappen en materialen
 • Het geven van instructies aan medewerkers van de poliocentra

Het werkgebied van de stichting strekt zich uit over de daarvoor in aanmerking komende ontwikkelingslanden. Feitelijk richt de stichting zich op Kongo Brazzaville.


Inhoudsopgave


Bestuursverslag
Inleiding van de voorzitter……………………….3

Bericht van de fondsenwerver ………………… 5

Bestuur……………………………………………….. 6

Vertegenwoordiging in het werkgebied……. 7

Vooruitzichten……………………………………. 7


Jaarrekening

Balans…………………………………………………8

Staat van baten en lasten………………………..9

Toelichting op de balans en de staat
van baten en lasten…………………………….. 11


Accountantsverklaring
………………………..  bijlage

 

 


Bestuursverslag

 

Inleiding van de voorzitter

Stichting “Op Gelijke Voet” is werkzaam in Congo Brazzaville sinds het midden van de jaren zeventig.  Aanvankelijk als een privéactiviteit en vanaf 1984 als officieel geregistreerde stichting. Hulp aan poliopatiënten was het doel en op dat terrein is veel bereikt met activiteiten op het gebied van revalidatie en orthopedische schoentechnologie.

Al in de begin jaren moest worden ervaren, dat onze activiteiten steeds opnieuw moesten worden gekenmerkt met: 2 stappen vooruit en 1 stap achteruit. Toch konden – ook al – in de beginjaren onze revalidatieartsen en orthopedische schoentechnici veel bereiken. In 1997 kon onze stichting het CNAOB in Brazzaville openen. CNAOB is: Centre National d’Appareillage Orthopédique à Brazzaville. Sindsdien worden prothesen en orthesen op voortreffelijke wijze door bekwame lokale medewerkers gemaakt. In 2008 kon een nieuwe vleugel worden aangebouwd, waar jongens met een geestelijke beperking prachtige driewielers voor “onze “patiënten fabriceren.

Om in gesprekken met de verantwoordelijke minister, ziekenhuizen, artsen en partenaires zo adequaat mogelijk te kunnen anticiperen, werd in 2008 onze dochterstichting in Brazzaville opgericht: “fondation Sur un Pied d’Égalité, antenne”. De samenwerking met het ministerie heeft  er toe geleid, dat onze stichting de eerste orthopedische schoenmakerij in Congo kan gaan inrichten. Op kosten van onze stichting worden nu 2 Congolese mannen in Togo, opgeleid tot orthopedisch schoentechnicus.

De jaren tot 1997 werden gekenmerkt door voortdurende burgeroorlogen. Onze medewerkers moesten meer dan eens het land voortijdig verlaten, terwijl letterlijk de kogels om de oren vlogen. Uiteindelijk behaalde in 1998 de huidige president Dennis Sassao Nguesso de overwinning op zijn voorganger Pascal Lissouba. Hoewel na de overwinning in de stad plunderingen uitbraken en ook ons centrum werd leeggeroofd, werd een periode van stabilisatie verwacht maar vooral een opbouw van het land. Nu 14 jaren verder moeten we vaststellen, dat de wederopbouw onvoldoende vruchten heeft afgeworpen en vooral de gezondheidszorg is sterk achtergebleven.

Veel onderdelen van de gezondheidszorg vinden in Congo niet plaats, zoals afdelingen voor psychiatrie. Ziekenhuizen functioneren niet of nauwelijks, ook als gevolg van gebrek aan water, zoals dit in Brazzaville al jaren een feit is. Operaties kunnen veelal niet worden uitgevoerd als gevolg van gemis aan instrumenten, omdat ze zijn weggeraakt. De enige orthopedische chirurg in het land dr. Emmanuel Koutaba komt daardoor niet of nauwelijks aan werken toe.

In 2010 was er opnieuw een hevige polio uitbraak in Congo. De president heeft daarom de verantwoordelijke minister opdracht gegeven om contact op te nemen met onze stichting en hoopt dat onze chirurgen kunnen helpen. Het beste ziekenhuis van het land, het ziekenhuis van Dolisie schijnt beter geoutilleerd te zijn. Begin 2012 zullen twee van onze chirurgen de mogelijkheden in Dolisie gaan inspecteren en vaststellen welke instrumenten ontbreken. Vervolgens zal onze stichting het instrumentarium aankopen en in eigen beheer houden. Te verwachten is dat in het tweede deel van 2012 gestart kan worden met de operaties en nazorg met revalidatie en fysiotherapie.

Het doel is tegelijkertijd om onze hulp eindig te doen zijn. In 2012 zal ons bestuur gesprekken aangaan met het ministerie om jonge Congolese artsen de gelegenheid te geven om zich te kunnen gaan specialiseren in de orthopedie, zodat over 10 jaar onze hulp niet meer noodzakelijk zal zijn.

Uiteraard zal onze stichting de studenten op alle fronten ondersteunen.

 

De uitvoering van onze plannen vragen veel geld. Onze fondsenwerver Evert de Jong hoopt, dat ondanks de huidige financiële crisis, de benodigde gelden zullen kunnen worden verkregen. Ons bestuur hoopt opnieuw op uw bijdrage te mogen rekenen.

Namens het Bestuur,

L. Struijs, voorzitter

 

 

Bericht van onze fondsenwerver.

 

ANBI logoStichting op Gelijke Voet voldoet aan de aangescherpte regels, zoals die gelden voor Algemeen Nut Beogende instellingen  ( Anbi). De naam van onze stichting zult u kunnen vinden op de site van de belastingdienst. Onder voorwaarden, zoals die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld, kan uw bijdrage wellicht aftrekbaar zijn bij fiscale aangiften van u of van uw bedrijf.

Onderstaand vindt u de begroting ten behoeve van de fondsenwerving voor projecten in de jaren 2012/2013.

 

Operaties en nazorg van 60 kinderen in najaar 2012……………………… €  60.000

Reiskosten voor chirurgische equipes………………………………………… €    5.000

Aanschaf operatie-instrumenten…………………………………………….. nog onbekend

Reiskosten voor revalidatie equipes………………………………………….. €    5.000

Inrichting 5 centra voor kinderergo- en fysiotherapie………………….. €  25.000

Levering van orthopedische schoenen………………………………………. €    5.000

Opleiding en inrichting van de werkplaats voor

orthopedische schoentechnici………………………………………………… €  35.000

Verstrekking 30 driewielers……………………………………………………. €    8.250

 

In de kosten voor opleiding van orthopedische schoentechnici en de inrichting van de werkplaats, is dankzij de toezegging van sponsoren, voorzien. Hartelijk dank!

Het bestuur van onze stichting wil iedereen, die in het afgelopen jaar zijn of haar bijdrage heeft kunnen geven, hartelijk bedanken.

 


Het bestuur

Het bestuur van stichting ‘Op Gelijke Voet’ bestond in 2011 uit de volgende personen:

Voorzitter:………………………………………….. L. Struijs

Secretaris:………………………………………….. G. Datema

Penningmeester:…………………………………. W. Brink

Leden:………………………………………………. W.M. v.d. Poel

……………………………………………………….. J.G.M. Rutten

……………………………………………………….. E.J. de Jong

 

Adviesgroepen:

 • Orthopedische chirurgie
 • Revalidatie
 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Orthopedische schoentechnologie
 • Medisch instrumentmakerij (vacant)

Het bestuur vergaderde in het afgelopen verslagjaar 4 maal, waarvan 2 maal met adviesgroepen. De belangrijkste onderwerpen die besproken werden zijn:

 • Het jaarverslag en de jaarrekening 2010
 • De organisatie van de samenwerking met het ministerie en overige partenaires
 • Het installeren van adviesgroepen.
 • De voorbereiding en juridische onderbouwing m.b.t. de uitbreiding van werkzaamheden zoals chirurgie en fysiotherapie
 • Het aantrekken van een groot aantal orthopedische chirurgen, die belangeloos namens onze stichting kunnen gaan opereren
 • De opleiding van orthopedische maatschoenmakers
 • Het aantrekken van sponsoren.


Vertegenwoordiging in het werkgebied

 Ons bestuur heeft onderkend dat de dagelijkse contacten met de Congolese overheid, met werkers in de Congolese zorg en met patiënten niet effectief vanuit Nederland kan worden gerealiseerd.

Stichting Op Gelijke Voet is daarom blij dat eind 2008 het lokale bestuur van ‘Fondation sur un Pied d’ Égalité, antenne “, kon worden geïnstalleerd. Sinds 2009 is gebleken dat door de rechtstreekse communicatie voortvarend kan worden gewerkt aan de uitvoering van de plannen voor de komende jaren.

Het Bestuur van ‘Sur un Pied d’Égalité’ (Supe) bestaat uit:

Voorzitter:…………………………………………… Ghislain Louppe

Penningmeester:……………………………………. Guy Lovic Kinzonzi

Secretaris:……………………………………………. Constance Louhambanou

 

Vooruitzichten 2012 en 2013

 In het jaar 2010 is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor het opereren van kinderen met een fysieke beperking. De voorbereidingen zijn in 2011 verder uitgewerkt. De verwachting is dat vanaf 2012 onze chirurgen, samen met de enige lokale chirurg in Congo operaties zullen gaan uitvoeren. Met betrekking tot de nazorg heeft onze kinderfysiotherapeute Letty Hartog de noodzakelijke inrichting van de centra uitgewerkt. Zodra het groene licht begin 2012 wordt gegeven om te gaan opereren, zal onze stichting de inrichting gaan bestellen.

Elders meldden wij u, dat instrumentarium voor operaties moeten worden aangeschaft. Ook die opdracht verwachten wij 2012 te kunnen verstrekken.

De twee aspirant-orthopedische schoentechnici hopen in 2014 af te studeren. De verwachting is daarom dat eind 2012 de inrichting van hun werkplaats kan worden besteld. Aan dit alles is een “ mits “verbonden. Onze plannen kunnen alleen worden uitgevoerd, als u bereid blijft onze stichting te steunen.

Het bestuur wil iedereen die in het afgelopen jaar zijn of haar tijd en energie voor onze stichting heeft gegeven, hartelijk bedanken.

Jaarrekening

Balans

per ultimo

2011

in EUR

2010

in EUR

   ACTIVA     Beleggingen

73.000,00

60.000,00

Liquide middelen

2.820,00

5.096,00

   Totaal

75.820,00

65.096,00

   PASSIVA     Vrij besteedbaar eigen vermogen

75.820,00

65.096,00

   Totaal

75.820,00

65.096,00

 


Staat van baten en lasten

2011

in EUR

2010

in EUR

FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving
– giften en schenkingen

28.331,35

27.301,30

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

28.331,35

27.301,30

Kosten eigen fondsenwerving
– uitvoeringskosten eigen organisatie

46,00

Totaal kosten eigen fondsenwerving

46,00

(in % van baten uit eigen fondsenwerving)

0,2 %

0

Resultaat eigen fondsenwerving

28.285,35

27.301,30

Resultaat beleggingen

109,36

456,57

Totaal beschikbaar voor doelstelling

28.394,71

27.757,87

 

 

Staat van baten en lasten

2011

in EUR

2010

in EUR

BESTEDINGEN
Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland
– uitvoeringskosten eigen organisatie

630,53

114,64

Totaal

630,53

114,64

Structurele hulp
– materialen

183,68

2.474,67

– uitvoeringskosten eigen organisatie in Kongo

12.284,00

14.260,37

– shoenmakersopleiding Togo

4.573,50

– equipekosten

10.153,93

Totaal

17.040,18

26.888,97

Totaal besteed

17.670,71

27.003,61

   Overschot/Tekort

10.724,00

754,26

   Overschot toegevoegd aan vrij besteedbaar eigen vermogen

10.724,00

754,26

 

 

 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten`

Het jaarverslag 2011 is ingericht volgens de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen‘. Deze richtlijn bevat vormvereisten voor de balans en de staat van baten en lasten opdat drie essentiële vragen worden beantwoord:

 • Welk deel van de giften blijft over voor het goede doel?
 • Wordt het geld wel besteed?
 • Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan het goede doel?

De jaarrekening is op kasbasis opgemaakt. Alle bedragen zijn weergegeven in Euro’s.

 

Balans:

Per ultimo 2011 bezat de stichting € 75.820,00 tegen € 65.096,00 ultimo 2010. Het bezit bestaat uit beleggingen en liquide middelen in rekening courant. De beleggingen bestaan uit een bedrag op een spaarrekening. De bezittingen van onze stichting zijn op dit moment hoog. Wij merken echter op dat voor een bedrag van € 25.706,50 toezeggingen zijn gedaan en/of harde verplichtingen zijn aangegaan voor projecten ter zake van de orthopedische schoenmakerij in Kongo. Vervolgens is € 35.000 gereserveerd m.b.t de aanschaf van medische instrumenten.

Feitelijk heeft de stichting hiermee een vrij besteedbaar vermogen van omstreeks € 15.000.

 

Staat van baten en lasten:

In 2011 is € 28.331,35 uit eigen fondsenwerving ontvangen tegen

€  27.301,30 in 2010. In 2011 hebben wij voor eigen fondsenwerving beperkte porto kosten voor de verzending van ons jaarverslag gemaakt. Andere kosten hebben de bestuursleden van onze stichting voor eigen rekening genomen.

In 2011 is in totaal € 17.670,71 besteed (2010: € 27.003,61). Het bedrag bestaat uit maandelijkse bijdragen aan de lokale stichting ‘Sur un

Pied d’Égalité, Antenne’ in Congo en uit enig materiaal en nagekomen kosten van een reis van onze equipe in 2010. In 2011 was, net als in 2010, € 12.000 voorzien voor de uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van onze lokale stichting in Congo respectievelijk ter voorbereiding van onze voor 2012 geplande doelen.

De overige middelen zijn besteed aan hulp aan kinderen met een mobiele beperking, zoals de verstrekking van driewielers alsook gereedschap en materialen voor de lokale werkplaatsen.

Het overschot van € 10.724,00 (het verschil tussen de baten en de lasten) is toegevoegd aan het vrij besteedbaar eigen vermogen. In 2010 had de stichting een overschot van € 754,26 .

Mei  2012

 

 

Voorzitter:…………………………………………… L. Struijs

Secretaris:  …………………………………………. G. Datema

Penningmeester:………………………………… W. Brink

 

 

“Stichting Op Gelijke Voet”

Pijlkruidlaan 5

2811 CM Reeuwijk

https://www.stichtingopgelijkevoet.nl