2010 – Jaarverslag

Hieronder treft u een bewerking van ons jaarverslag 2010. Het verslag kunt u tevens downloaden:  Jaarverslag OGV 2010 (PDF).
Stichting Op Gelijke Voet
Statutair gevestigd Jan van der Heijdenstraat 18-20
2665 JA Bleiswijk
KvK Rotterdam 41128548

Jaarverslag 2010

 

 De stichting ‘Op Gelijke Voet’ heeft als doel:

Hulp bieden aan kinderen met een mobiele beperking tot en met 16 jaar, door middel van:

 • Het uitzenden van equipes met medische – en technische specialisten
 • Het laten verrichten van correctieve operaties
 • Toezien op nazorg, zorg dragen voor fysio- en ergotherapie voor kinderen
 • Het verstrekken van orthopedisch schoeisel, orthesen, prothesen en tricycles (driewielers)
 • Het begeleiden van lokale specialisten
 • Het inrichten van instrumentenmakerijen, orthopedische werkplaatsen en oefencentra voor fysiotherapie
 • Het toeleveren van machines, gereedschappen en materialen
 • Het geven van instructies aan medewerkers van de (para-) medische centra

 

Het werkgebied van de stichting strekt zich uit over de daarvoor in aanmerking komende ontwikkelingslanden. Feitelijk richt de stichting zich op Kongo Brazzaville.

-2-

 

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

Inleiding van de voorzitter 3

Bericht van de fondsenwerver  6

Bestuur 7

Vertegenwoordiging in het werkgebied 8

Vooruitzichten 8

Jaarrekening

Balans 9

Staat van baten en lasten 10

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 12

Accountantsverklaring bijlage

 

– 3 –

 

Bestuursverslag

 

Inleiding van de voorzitter

Stichting Op Gelijke Voet heeft sinds 1984 haar officiële status als Stichting, nadat het daarvoor gedurende 7 jaar haar werk heeft gedaan vanuit particulier initiatief. De Stichting is nu omstreeks 34 jaar werkzaam in het Afrikaanse land Kongo- Brazzaville. Voorheen was dit land een kolonie van Frankrijk. Vanaf het moment dat de Fransen het bestuur hebben overgedragen, is de economie sterk verslechterd.

Het land heeft veel delfstoffen, welke niet of nauwelijks worden ontgonnen. Industrie is er nauwelijks. Dankzij de olie en de havenactiviteiten in Pointe- Noire heeft het land inkomsten. Gezondheidszorg staat op een laag niveau. Vooral kinderen zijn daarvan de dupe. Kinderen met beperkingen ontvangen nauwelijks hulp en aandacht. Veelal omdat deze kinderen later moeilijk voor de ouders zouden kunnen zorgen maar ook – en misschien nog meer – omdat gedacht wordt, dat deze kinderen behekst zijn.

In de beginjaren van de werkzaamheden van onze stichting, is vooral aandacht besteed aan de mobiliteitsverbetering van kinderen die getroffen zijn door polio. Hoewel de overheid, Unicef en Rotary International veel succes hebben gehad met de preventie van poliobestrijding, is deze ziekte nog lang niet uitgebannen. In tegendeel!   In het jaar 2010 zijn opnieuw een groot aantal mensen ( vooral jeugdigen) getroffen door een nieuwe uitbraak van een polio-epidemie. Een groot aantal mensen zijn overleden, anderen zijn gehandicapt geraakt.

Vanaf de 70er jaren, waarin onze stichting in Kongo Brazzaville actief was, is veel bereikt. Er is een revalidatiecentrum opgezet, het Willem Struijs Centrum in Brazzaville, waarvan de bouw en de inrichting door onze stichting konden worden gefinancierd. Nu is daar de orthesen- en prothesewerkplaats ingericht en worden driewielers gemaakt door jongens met een verstandelijke beperking. Hierdoor is een project ‘door gehandicapten voor gehandicapten’ gerealiseerd. Binnenkort wordt in het gebouw ook een orthopedische maatschoenmakerij ondergebracht. Om deze adequaat te bemannen draagt onze stichting, dankzij de toezegging van één onzer sponsoren, bij aan de vakopleiding van twee Congolese jonge mannen in Togo.

 

-4-

 

In het land is één orthopedische chirurg beschikbaar voor een bevolking van 2.900.000 inwoners. Deze chirurg, Dr. Koutaba, komt nauwelijks aan opereren toe door het gebrek aan instrumenten en overig materiaal. In samenwerking met de Congolese overheid heeft onze dochterstichting in Kongo: ” Sur un Pied d’ Égalité “ in 2010 hard gewerkt aan een plan om Nederlandse orthopedische chirurgen samen met Dr. Koutaba – in de aanvang – 60 kinderen te doen opereren. Hoewel onze chirurgen hun werk gratis verrichten, is onze begroting dat een operatie gemiddeld omstreeks € 1.000 per kind kost, vanwege verpleging in het ziekenhuis, nazorg, kosten voor revalidatie en fysiotherapie, evenals hulpmiddelen. Helaas moesten onze chirurgen Peter Hubach en Vincent Rudolphy ter plaatse besluiten om niet te opereren vanwege een storing in de watertoren. Zonder water kan niet gereinigd en gedesinfecteerd worden en kan gips niet worden aangebracht. Toch was de reis, die bedoeld was als oriëntatiereis, zinvol. Duidelijk werd, dat onze chirurgen niet kunnen vertrouwen op een continu beschikbaar zijn van operatieapparatuur.  Dit houdt in, dat ons bestuur offerte zal aanvragen voor aanschaf van eigen apparatuur en hulpmiddelen. Onze fondsenwerver zal de kosten toevoegen aan zijn “wensenlijstje”.

 

Om na het opereren een goede nazorg te kunnen bieden heeft onze kinderfysiotherapeute Letty de Hartog zich ter plaatse georiënteerd om op een vier- of vijftal locaties ruimten voor kinderfysio- en ergotherapie in te richten.

De daartoe benodigde middelen en apparatuur zijn in kaart gebracht. Onze stichting hoopt in 2011 de opdracht tot inrichting te kunnen verstrekken.

 

Er is veel werk te doen, op dit moment vooral in de organisatorische sfeer en de juridische onderbouwing. Het bestuur van de stichting Op Gelijke Voet stelt veel belang in de zelfwerkzaamheid van de bevolking van het land. Onze stichting heeft daarom als motto: ‘We geven liever een hengel dan een vis’. Om deze reden prijzen wij ons gelukkig dat onze dochterstichting in Kongo: ‘Fondation Sur un Pied d’ Égalité’, de voorbereidingen van de projecten in het land treft en uiterst zorgvuldig toeziet op de voortgang en op de nakoming van het budget. De Fondation heeft een bestuur van drie personen, die een mobiele beperking zelf aan den lijve ondervinden. Zij onderhouden goede contacten met de overheid, kerk, werkers in de zorg en met missiezusters.

 

 

-5-

 

Het verslag van de penningmeester geeft aan dat de financiële reserves van onze stichting royaal zijn. Dit is echter noodzakelijk om de investeringen, zoals die gepland zijn vooral in de jaren 2011 en 2012 te kunnen financieren. In het saldo is een bedrag van ruim 30.000 euro opgenomen. Dit geld is door onze sponsoren al betaald ter besteding aan toekomstige projecten. De plannen, die onze fondsenwerver in zijn bericht opsomt, hopen wij spoedig tot een definitieve uitwerking te doen komen. Dit alles heeft een mits. Het woordje mits houdt in dat de huidige reserves te gering zijn om alle plannen tot uitvoer te kunnen brengen. De plannen kunnen worden gerealiseerd als er meer geld beschikbaar komt. Mocht u of uw groep of instelling de mogelijkheid hebben om personen bijeen te brengen, dan is onze fondsenwerver Evert de Jong graag bereid om een informatieve lezing met beelden te verzorgen. Zo kunt u betrokken worden bij deze prachtige kinderen die met Uw hulp een mobiele toekomst kunnen hebben.

(contact via: evert@encore-international.nl of per telefoon 06-55162832)

 

Namens het Bestuur,

L. Struijs, voorzitter

 

– 6-

 

Bericht van onze fondsenwerver

Onze Stichting voldoet aan de aangescherpte fiscale regels voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt ons vinden op de site van de belastingdienst. Onder voorwaarden die gesteld zijn door de Nederlandse overheid kan uw bijdrage wellicht aftrekbaar zijn bij uw fiscale aangifte.

Onderstaand vindt u de begroting ten behoeve van de fondsenwerving, voor de jaren 2011 en 2012.

 

Operaties en nazorg van 60 kinderen per jaar: …………………..€  60.000

Reiskosten en accommodatie voor chirurgische equipe:………   €    5.000

Aanschaf operatieapparatuur………………………………… nog onbekend

Kosten voor uitzending van revalidatie equipe in 2011…………. €     5.000

Fabricage orthopedische schoenen: €     5.000

Inrichting van de werkplaats orthopedische schoentechnici…….€    27.000*

Verstrekking 30 driewielers:………………………………………    €     8.250

Bouw nieuwe vleugel of etage  aan Willem Struijs Centrum: €   50.000

Inrichting vijf inrichtingen voor kinderfysio- en ergotherapie: €   25.000

In de kosten voor de opleiding van 2 maatschoenmakers in Togo is – dankzij de toezegging van één onzer sponsoren, voorzien.

Eén onzer sponsoren fourneerde al het bedrag voor inrichting van de schoenmakerij. In overleg met die sponsor zal dat bedrag wellicht gebruikt gaan worden om operaties mogelijk te doen maken.

 

– 7 –

 

Het bestuur

Het bestuur van stichting ‘Op Gelijke Voet’ bestond op 31 december 2010 uit de volgende personen:

Voorzitter: L. Struijs

Secretaris: G. Datema

Penningmeester: W. Brink

Leden: W.M. v.d. Poel

J.G.M. Rutten

E.J. de Jong

 

Adviesgroepen:

 • Orthopedische chirurgie
 • Revalidatie
 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Orthopedische schoentechnologie
 • Medisch instrumentmakerij (vacant)

Het bestuur vergaderde in het afgelopen verslagjaar 2010, 4 maal, waarvan 2 maal met ( delen van) de adviesgroepen. De belangrijkste onderwerpen die besproken werden zijn:

 • Het jaarverslag en de jaarrekening 2009
 • De installatie van de dochterstichting in Kongo: ‘Fondation sur un Pied d’Égalité, Antenne’
 • De organisatie van de samenwerking met het ministerie en overige partenaires
 • Het installeren van adviesgroepen.
 • De voorbereiding en juridische onderbouwing m.b.t. de uitbreiding van werkzaamheden zoals chirurgie en fysiotherapie
 • De opleiding van orthopedische maatschoenmakers
 • Het aantrekken van sponsoren.

– 8 –

 

Vertegenwoordiging in het werkgebied

Ons bestuur heeft onderkend dat de dagelijkse contacten met de Congolese overheid, met werkers in de Congolese zorg en met patiënten niet effectief vanuit Nederland kan worden gerealiseerd.

Stichting Op Gelijke Voet is daarom blij dat eind 2008 het lokale bestuur van ‘Fondation sur un Pied d’ Égalité’, kon worden geïnstalleerd. Sindsdien is gebleken dat door de rechtstreekse communicatie voortvarend kan worden gewerkt aan de uitvoering van de plannen voor 2011 en de jaren daarna.

Het Bestuur van ‘Sur un Pied d’Égalité’ (Supe) bestaat uit:

Voorzitter: Ghislain Louppe

Penningmeester: Guy Lovic Kinzonzi

Secretaresse: Constance Louhambanou

 

Vooruitzichten 2011 en 2012

In het jaar 2010 is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor het opereren van kinderen met mobiliteitsbeperkingen. De voorbereidingen zullen in het jaar 2011 verder worden uitgewerkt. Nederlandse chirurgen zullen operaties samen met de enige lokale chirurg in Kongo uitvoeren. In 2011 hopen wij de belangrijke nazorg – zoals kinderfysiotherapie – te kunnen organiseren. Dit alles gebeurt dit jaar, mits de daartoe benodigde gelden door onze sponsoren kunnen worden bijeengebracht. Ter indicatie: zoals hierboven is gemeld: gemiddeld € 1.000, – per kind voor verpleging, revalidatie en fysiotherapie evenals ( eventueel) hulpmiddelen, zoals revalidatieschoenen, beugels en driewieler.

Het bestuur wil iedereen, die in het afgelopen jaar zijn of haar tijd en energie voor onze stichting heeft gegeven, hartelijk bedanken.

 

-9-

Jaarrekening

 

Balans
per ultimo 2010in EUR 2009in EUR
ACTIVA
Beleggingen 60.000,00 43.364,93
Liquide middelen 5.096,00 20.976,81
Totaal 65.096,00 64.341,74
PASSIVA
Vrij besteedbaar eigen vermogen 65.096,00 64.341,74
Totaal 65.096,00 64.341,74

 

 

– 11-

Staat van baten en lasten

 

2010in EUR 2009in EUR
FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving
– giften en schenkingen 27.301,30 23.610,85
Totaal baten uit eigen fondsenwerving 27.301,30 23.610,85
Kosten eigen fondsenwerving
– uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal kosten eigen fondsenwerving
(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 0 0
Resultaat eigen fondsenwerving 27.301,30 23.610,85
Resultaat beleggingen 456,57 442,67
Totaal beschikbaar voor doelstelling 27.757,87 24.053,52

 

 

 

– 11 –

 

Staat van baten en lasten

 

2010in EUR 2009in EUR
BESTEDINGEN
Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland
– uitvoeringskosten eigen organisatie 114,64 26,14
Totaal 114,64 26,14
Structurele hulp
– materialen 2.474,67 3.541,42
– uitvoeringskosten eigen organisatie in Kongo 14.260,37 23.219,15
– equipkosten 10.153,93
Totaal 26.888,97 26.760,57
Totaal besteed 27.003,61 26.786,71
Overschot/Tekort 754,26 -2.733,19
Tekort onttrokken aan
vrij besteedbaar eigen vermogen 754,26 -2.733,19

 

 

– 12 –

 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

 

Het jaarverslag 2010 is ingericht volgens de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’. Deze richtlijn bevat vormvereisten voor de balans en de staat van baten en lasten opdat drie essentiële vragen worden beantwoord:

 • Welk deel van de giften blijft over voor het goede doel?
 • Wordt het geld wel besteed?
 • Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan het goede doel?

De jaarrekening is op kasbasis opgemaakt. Alle bedragen zijn weergegeven in Euro’s.

 

Balans:

Per ultimo 2010 bezat de stichting € 65.096,00 tegen € 64.341,74 ultimo 2009. Het bezit bestaat uit beleggingen en liquide middelen in rekening courant. De beleggingen bestaan uit een bedrag op een spaarrekening. De bezittingen van onze stichting zijn op dit moment hoog. Wij merken echter op dat voor een bedrag van omstreeks € 32.550.- toezeggingen zijn gedaan en/of harde verplichtingen zijn aangegaan voor de inrichting van de orthopedische maatschoenmakerij en de voorbereidingen om twee Congolese inwoners in Togo een opleiding te doen volgens tot orthopedisch schoentechnicus.

Feitelijk hebben wij hiermee een vrij besteedbaar vermogen van omstreeks € 32.500. Laatst genoemd bedrag zal ondermeer worden gebruikt om de fysiotherapieruimten te kunnen gaan inrichten en om onze chirurgen in staat te kunnen stellen om te gaan opereren. Hoewel wordt gehoopt, dat wij voor deze grote uitgaven een sponsor zullen kunnen vinden.

Ook zal in 2011 een bedrag beschikbaar moeten komen om onze revalidatiearts met zijn equipe te kunnen uitzenden.

 

Staat van baten en lasten:

In 2010 is € 27.301,30 uit eigen fondsenwerving ontvangen tegen

€ 23.610,85 in 2009. In 2010 hebben wij, net als in 2009, geen kosten voor eigen fondsenwerving gemaakt. Eventuele kosten, van allerhande aard, hebben de bestuursleden van onze stichting voor eigen rekening genomen.

 

 

 

– 13 –

 

In 2010 heeft de stichting in totaal € 27.003,61besteed (2009: € 26.786,71). Het bedrag bestaat uit maandelijkse bijdragen aan de lokale stichting ‘Sur un Pied d’Égalité, in Kongo en uit kosten van een reis van onze medische equipe. In 2010 was zoals in 2009 € 12.000 geprognosticeerd aan organisatorische kosten. Dit zijn uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van onze lokale stichting in Kongo respectievelijk ter voorbereiding van onze voor 2011 geplande doelen.

De overige middelen zijn besteed aan hulp aan kinderen met een mobiele beperking, zoals de verstrekking van driewielers alsook gereedschap en materialen voor de lokale werkplaatsen.

Het overschot van € 754,26 (het verschil tussen de baten en de lasten) is toegevoegd aan het vrij besteedbaar eigen vermogen. In 2009 hadden wij een tekort van € 2.733,19.

mei 2011

 

Voorzitter: L. Struijs

Secretaris:   G. Datema

Penningmeester: W. Brink