2009 – Jaarverslag

Lees het volledige Jaarverslag 2009 hier (pdf).

Samenvatting:

Doel en werkgebied

De stichting ‘Op Gelijke Voet’ heeft als doel:

Hulp bieden aan kinderen met een mobiele beperking tot en met 16 jaar, door middel van:

 • Het uitzenden van equipes met medische – en technische specialisten
 • Het laten verrichten van correctieve operaties
 • Toezien op nazorg, zorg dragen voor fysio- en ergotherapie voor kinderen
 • Het verstrekken van orthopedisch schoeisel, orthesen, prothesen en tricycles (driewielers)
 • Het begeleiden van lokale specialisten
 • Het inrichten van instrumentenmakerijen, orthopedische werkplaatsen en oefencentra voor fysiotherapie
 • Het toeleveren van machines, gereedschappen en materialen
 • Het geven van instructies aan medewerkers van de poliocentra

Het werkgebied van de stichting strekt zich uit over de daarvoor in aanmerking komende ontwikkelingslanden. Feitelijk richt de stichting zich op Kongo Brazzaville.

Inhoudsopgave van het volledige jaarverslag

Bestuursverslag

Inleiding van de voorzitter………………………………………………………………… 3

Bericht van de fondsenwerver …………………………………………………………. 5

Bestuur…………………………………………………………………………………………… 6

Vertegenwoordiging in het werkgebied…………………………………………….. 7

Vooruitzichten…………………………………………………………………………………. 7

Jaarrekening

Balans……………………………………………………………………………………………. 8

Staat van baten en lasten…………………………………………………………………. 9

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten…………………. 11

Accountantsverklaring……………………………………………………………… bijlage

 

Inleiding van de voorzitter

Onze stichting is ruim 30 jaar werkzaam in het Afrikaanse Kongo- Brazzaville. Voorheen was dit land een kolonie van Frankrijk. Vanaf het moment dat de Fransen het bestuur hebben overgedragen, is de economie achteruit gegaan. Het land heeft veel grondstoffen, maar helaas wordt er nauwelijks iets mee gedaan. Zo werd vroeger rietsuiker geëxporteerd, nu wordt dit geïmporteerd.

Industrie is er nauwelijks. Dankzij de olie en de havenactiviteiten in Pointe- Noire heeft het land inkomsten. De slechte economie betekent ook dat de gezondheidszorg op een laag niveau staat. Vooral kinderen zijn daarvan de dupe.

In de beginjaren van de werkzaamheden van onze stichting in Congo, is vooral aandacht besteed aan de mobiliteitsverbetering van kinderen die getroffen zijn door polio. Hoewel de overheid, Unicef en Rotary International veel succes hebben gehad met poliobestrijding, is deze ziekte nog lang niet uitgebannen. Gelukkig is het aantal patiënten wel verminderd.

Vanaf 1 januari 2009 hebben wij onze activiteiten uitgebreid en proberen we nu alle kinderen met mobiele beperkingen te helpen, ongeacht de oorzaak daarvan. Veel kinderen hebben mobiliteitsbeperkingen. In de beginjaren dat onze stichting in Kongo Brazzaville actief was, is veel bereikt. Er is een revalidatiecentrum opgezet, het Willem Struijs Centrum in Brazzaville, waarvan de bouw en de inrichting door onze stichting konden worden gefinancierd. Nu is daar de orthesen- en prothesewerkplaats ingericht en worden er driewielers gemaakt door jongens met een verstandelijke beperking. Zodoende is het project door gehandicapten voor gehandicapten’ gerealiseerd. Binnenkort wordt in het gebouw ook een orthopedische maatschoenmakerij ondergebracht. Om deze adequaat te bemannen draagt onze stichting, dankzij de toezegging van sponsoren, bij aan de vakopleiding van twee Congolese jonge mannen in Togo.

Plannen worden gemaakt om ons Centrum uit te breiden met een vleugel of een etage, waar kinderen fysiotherapie- en ergotherapiebehandelingen zullen krijgen. Tegelijkertijd zullen in dit Centrum de aankomende fysio- en ergotherapeuten worden opgeleid onder toezicht van onze adviesgroep Fysio- en ergotherapie’.

In het land is één orthopedische chirurg beschikbaar voor een bevolking van 2.900.000 inwoners. Deze chirurg, Dr. Koutaba, komt te weinig aan opereren toe door het gebrek aan instrumenten en overig materiaal. In samenwerking met de Congolese overheid wordt toegewerkt naar een situatie waarin Nederlandse orthopedische chirurgen tezamen met Dr. Koutaba veel patiënten zullen opereren.

Hierbij is de nazorg van groot belang. In samenwerking met missiezusters en zogenoemde ‘care-takers’ wordt deze nazorg voorbereid. Naast de fysiotherapieruimte in het Willem Struijs Centrum zullen in nog een viertal centra verspreid over het land, fysio- en ergotherapieruimtes worden ingericht.

Er is veel werk te doen, op dit moment vooral in de organisatorische sfeer en de juridische onderbouwing. We stellen veel belang in de zelfwerkzaamheid van de bevolking van het land. Onze stichting heeft daarom als motto: ‘We geven liever een hengel dan een vis’.

Wij prijzen ons gelukkig dat we erin geslaagd zijn om in Congo een dochterstichting te installeren: ‘Fondation Sur un Pied d’ Égalité’. Een dochterstichting met een uitstekend bestuur, dat de voorbereidingen van de projecten in het land treft en uiterst zorgvuldig toeziet op de voortgang, en op de nakoming van het budget. De Fondation heeft een bestuur van drie personen die zelf een mobiele beperking hebben. Zij onderhouden goede contacten met de overheid, kerk, werkers in de zorg en met missiezusters.

Veel plannen komen in het jaar 2010 tot een definitieve uitwerking. Dit alles heeft een mits. Het woordje mits houdt in dat de plannen kunnen worden gerealiseerd als er geld beschikbaar is. In 2011 hoopt onze stichting dan 60 kinderen te kunnen opereren. Mogen wij hiervoor (opnieuw) op uw steun rekenen?!

Mocht uw groep of instelling de mogelijkheid hebben om personen bijeen te brengen, dan is onze fondsenwerver Evert de Jong graag bereid om een informatieve lezing met beelden te verzorgen. Zo kunt u betrokken worden bij deze prachtige kinderen die met wat hulp een mobiele toekomst hebben.

Namens het Bestuur,

L. Struijs, voorzitter

 

Jaarrekening

 

Balans
per ultimo 2009in EUR 2008in EUR
ACTIVA
Beleggingen 43.364,93 42.922,26
Liquide middelen 20.976,81 24.152,67
Totaal 64.341,74 67.074,93
PASSIVA
Vrij besteedbaar eigen vermogen 64.341,74 67.074,93
Totaal 64.341,74 67.074,93

 

Staat van baten en lasten

 

2009in EUR 2008in EUR
FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving
– giften en schenkingen 23.610,85 51.276,92
Totaal baten uit eigen fondsenwerving 23.610,85 51.276,92
Kosten eigen fondsenwerving
– uitvoeringskosten eigen organisatie 0 0
Totaal kosten eigen fondsenwerving 0 0
(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 0 0
Resultaat eigen fondsenwerving 23.610,85 51.276,92
Resultaat beleggingen 442,67 196,85
Totaal beschikbaar voor doelstelling 24.053,52 51.473,77

 

Staat van baten en lasten

 

2009in EUR 2008in EUR
BESTEDINGEN
Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland
– uitvoeringskosten eigen organisatie 26,14 504,83
Totaal 26,14 504,83
Structurele hulp
– materialen 3.541,42
– uitvoeringskosten eigen organisatie in Kongo 23.219,15 8.483,94
Totaal 26.760,57 8.483,94
Totaal besteed 26.786,71 8.988,77
Tekort 2.733,19 42.485,00
Tekort onttrokken aan
vrij besteedbaar eigen vermogen 2.733,19 42.485,00

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten`

Het jaarverslag 2009 is ingericht volgens de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen‘. Deze richtlijn bevat vormvereisten voor de balans en de staat van baten en lasten opdat drie essentiële vragen worden beantwoord:

 • Welk deel van de giften blijft over voor het goede doel?
 • Wordt het geld wel besteed?
 • Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan het goede doel?

De jaarrekening is op kasbasis opgemaakt. Alle bedragen zijn weergegeven in Euro’s.

 

Balans:

Per ultimo 2009 bezat de stichting € 64.341,74, tegen € 67.074,93 ultimo 2008. Het bezit bestaat uit beleggingen en liquide middelen in rekening courant. De beleggingen bestaan uit een bedrag op een spaarrekening. De bezittingen van onze stichting zijn op dit moment hoog. Wij merken echter op dat voor een bedrag van omstreeks € 44.000 toezeggingen zijn gedaan en/of harde verplichtingen zijn aangegaan voor investeringen in de inrichting van fysio- en ergotherapieruimten, de inrichting van de orthopedische maatschoenmakerij en de voorbereidingen om onze Nederlandse specialisten in staat te stellen om te gaan opereren in Kongo.

Feitelijk hebben wij hiermee een vrij besteedbaar vermogen van omstreeks € 20.000.

 

Staat van baten en lasten:

In 2009 is € 23.610,85 uit eigen fondsenwerving ontvangen tegen

€  51.276,92 in 2008. Er is ten opzichte van 2008 een sterke daling opgetreden omdat voorbereidende werkzaamheden om tot uitbreiding van onze activiteiten te kunnen komen, een investering in de toekomst betekenden. Daarbij komt dat ten gevolge van de financiële crisis de bijdragen, vooral die van particulieren, sterk zijn afgenomen

In 2009 hebben wij, net als in 2008, geen kosten voor eigen fondsenwerving gemaakt. Eventuele kosten, van allerhande aard, hebben de bestuursleden van onze stichting voor eigen rekening genomen.

In 2009 hebben wij in totaal € 26.786,71 besteed (2008: € 8.988,77). Het bedrag bestaat uit maandelijkse bijdragen aan de lokale stichting ‘Sur un

Pied d’Égalité, Antenne’ in Congo en uit kosten van een reis van onze equipe. In 2009 was € 12.000 geprognosticeerd aan organisatorische kosten. Dit zijn uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van onze lokale stichting in Congo respectievelijk ter voorbereiding van onze voor 2010 en 2011 geplande doelen.

De overige middelen zijn besteed aan hulp aan kinderen met een mobiele beperking, zoals de verstrekking van driewielers alsook gereedschap en materialen voor de lokale werkplaatsen.

Het tekort van € 2.733,19 (het verschil tussen de baten en de lasten) is onttrokken aan het vrij besteedbaar eigen vermogen. In 2008 hadden wij een overschot van € 42.485,00. Dit verschil wordt verklaard uit achterblijvende fondsenwerving en verhoogde lokale kosten.

 

30 juni 2010

Voorzitter:……………………………………………………………………………. L. Struijs

Secretaris:  ………………………………………………………………………. G. Datema

Penningmeester:………………………………………………………………….. W. Brink